I ŁOBACZEW

Cele

Głównymi celami Stowarzyszenia na rzecz rozwoju miejscowości Łobaczew Duży i okolic jest promocja wsi Łobaczew Duży, wspieranie odnowy i rozwoju miejscowości z poszanowaniem dziedzictwa kulturowego i materialnego miejscowości, rozwój kultury, sztuki, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, działalność wspomagająca rozwój i integrację społeczności lokalnej, wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, turystyki, krajoznawstwa, rekreacji i aktywnego wypoczynku, działalność charytatywna, promocja i organizacja wolontariatu, ekologia i ochrona dziedzictwa przyrodniczego oraz działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami, w tym również transgranicznej z Republiką Białorusi.


Nasze osiągnięcia

Co udało się osiągnąć w Stowarzyszeniu i z czego jesteśmy dumni?

Poniżej kilka najważniejszych informacji.

DYPLOM UZNANIA - Wojewody Lubelskiego

Dyplom przyznany za Stowarzyszenia wyróżnionego w Konkursie pn. "Organizacja Pozarządowa Roku 2017" za działalność na rzecz społeczności lokalnej, przyczynianie się do rozwoju województwa lubelskiego oraz do poprawy jakości życia mieszkańców, a także za upowszechnianie dobrych praktyk oraz umacnianie dobrego wizerunku organizacji pozarządowych.

Współpraca

Działania Stowarzyszenia na rzecz rozwoju miejscowości Łobaczew Duży i okolic aktywnie wspierają członkowie Stowarzyszenia, ale wspierają nas również osoby prywatne, firmy oraz inne podmioty, wpłacając darowizny na konto naszego Stowarzyszenia lub wspierając nas w inny sposób.Zostając naszym Partnerem, wspierasz realizację naszych celów statutowych. Dajesz nam też dodatkowy zastrzyk energii, że to, co robimy, jest ważne. Wszystkim Partnerom Stowarzyszenia na rzecz rozwoju miejscowości Łobaczew Duży i okolic serdecznie dziękujemy!Stowarzyszenie na rzecz rozwoju miejscowości Łobaczew Duży i okolic przyjmuje darowizny tylko na rachunek bankowy Stowarzyszenia prowadzony w Banku BGŻ BNP Paribas S.A. o/Biała Podlaska.Numer rachunku do wpłat darowizn na realizację celów statutowych Stowarzyszenia: 88 1600 1462 1838 1950 0000 0004SWIFT: PPABPLPKXXX

Partnerzy

Spółka dla zagospodarowania wspólnoty gruntowej we wsiach Łobaczew Duży i Mały

Spółka dla zagospodarowania wspólnoty gruntowej we wsiach Łobaczew Duży i Mały (dalej Spółka) została utworzona uchwałą osób uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej podjętej na ogólnym zebraniu w dniu 9 września 1972 r.
Spółka aktywnie uczestniczy w życiu społecznym i kulturalnym gminy Terespol. Jej zaangażowanie w dbanie o wizerunek gminnych miejscowości doprowadziło do renowacji 22 obiektów sakralnych w miejscowościach Łobaczew Duży i Mały. Poza wartością sakralną odnowione krzyże i kapliczki posiadały również nieocenioną wartość historyczną m.in. drewniany krzyż z 1902 r., który został zniszczony i pocięty przez carskich okupantów, wzięty w okowy i postawiony ponownie przez dzielnych Chrześcijan wiernych Bogu i Ojczyźnie – obecnie krzyż został zabezpieczony przed działaniem warunków atmosferycznych. Renowacja nie była tylko działaniem jednorazowym. Kultywując tradycję chrześcijańską Spółka opiekuje się w/w obiektami poprzez zakup kwiatów, wstążek i zniczy. Renowacja przyczyniła się również do organizacji pierwszego w historii wspólnego dla obydwu Łobaczewów poświecenia pól, w którym udział wziął Wójt Gminy Terespol.
Spółka wpiera integrację lokalnej społeczności poprzez organizację festynów kulturalno-rozrywkowych dla mieszkańców gminy. Festyny były okazją do prezentacji lokalnych twórczości m.in. zespół „Łobaczewianki”, „Klubu Seniora Złoty Wiek”, kabaretu „Młode Lisy”, propagowania aktywnego wypoczynku zarówno wśród dzieci, jak i dorosłych. W ramach festynu Spółka zorganizowała akcję zbiórki krwi oraz naukę udzielania pierwszej pomocy.
Działalność Spółki przyczyniła się do podniesienia umiejętności mieszkańców gminy z dziedziny florystyki. Ponad 10 osób uczestniczących w zajęciach zdało pozytywnie państwowy egzamin, uzyskując tytuł Technika Florysty. Członkowie grupy florystycznej aktywnie udzielali i udzielają się w życiu kulturalnym gminy m.in. biorąc udział w corocznych kiermaszach świątecznych zarówno w gminie, jak i w okolicznym mieście Terespol, gminnym dniu kobiet oraz organizując pokaz rękodzieła w Łobaczewie Dużym promując tym samym gminę. Uczestnicy zajęć wsparli również organizację gminnego dnia dziecka, przekazując nabytą wiedzę dla młodszego pokolenia.
Należy również nadmienić, iż Spółka posiadająca grunty na terenie gminy Terespol jest również podatnikiem i swoją drobną cegiełkę również poza wsparciem naszego Stowarzyszenia dokłada do budżetu gminy.

Gmina Miasto Terespol

Terespol – miasto w województwie lubelskim, w powiecie bialskim.Miejscowość położona jest na Polesiu, na terenie historycznej ekonomii brzeskiej. Przed 1566 Terespol należał do Podlasia, stanowił część wójtostwa brzeskiego. Miasto magnackie położone było w końcu XVIII wieku w powiecie brzeskolitewskim województwa brzeskolitewskiego. W latach 1975–1998 miasto administracyjnie należało do województwa bialskopodlaskiego.Terespol jest miastem nadgranicznym położonym nad Bugiem, w polskiej części Polesia Brzeskiego. W Terespolu znajdują się kolejowe i drogowe przejścia graniczne z Białorusią.Według danych GUS z 31 grudnia 2019 r. miasto liczyło 5560 mieszkańców.Miasto powstało na bazie osiedla wiejskiego Błotków, wzmiankowanego w II połowie XIII w. Historycznie miasto związane jest z rodami: Flemingów, Słuszków i Czartoryskich. To kasztelan wileński Józef Bogusław Słuszka nadał nowo utworzonemu miastu dzisiejszą nazwę Terespol, dla uhonorowania swojej małżonki Teresy. W Terespolu także przyszła najprawdopodobniej na świat Izabella Czartoryska, pani Puław. Majątek Terespol jeszcze w XVIII w. był największą posiadłością Czartoryskich.Terespol jest otoczony pocarskimi fortyfikacjami, położony pośród bagien. Podczas projektowania Twierdzy Brzeskiej centrum Terespola przesunięto o dwie wiorsty na zachód, a centrum Brześcia dwie wiorsty na wschód. Jednocześnie zmieniono nieco bieg Bugu.28 lipca 1944 roku podczas walk o wyzwolenie Terespola zginęło 64 żołnierzy radzieckich.Według danych z roku 2002 Terespol ma obszar 10,2 km², w tym:
 • użytki rolne: 56%
 • użytki leśne: 4%
Miasto stanowi 0,37% powierzchni powiatu.Miasto nie posiada przemysłu. Jedyny istniejący kiedyś spory zakład przetwórstwa owoców i warzyw (produkował m.in. sławne terespolskie ogórki) upadł pod koniec lat 90. XX w. Dziś mieszkańcy utrzymują się głównie z handlu i usług oraz z pracy w firmach i instytucjach związanych z obsługą przejść granicznych, z Białorusią, o dużym natężeniu ruchu (obsługują one także lądowy ruch tranzytowy z Rosją), i wykorzystuje fakt położenia na granicy z Unią Europejską, oraz na trasie międzynarodowej E30 Cork (Irlandia) – Omsk (Rosja).

Gmina Terespol

Pierwsza, wyraźnie skrystalizowana, administracyjna przynależność terenów stanowiących dziś gminę Terespol, związana była z województwem trockim, w ramach którego utworzony został powiat brzeski, obejmujący swym zasięgiem także tereny na zachód od Bugu. W 1520 r. wielkie województwo trockie zostaje podzielone na mniejsze jednostki - powstało wówczas między innymi województwo podlaskie ze stolicą w Brześciu. W 1566 r. król Zygmunt August podzielił województwo podlaskie na dwie części: województwo podlaskie ze stolicą w Drohiczynie oraz brzeskolitewskie ze stolicą w Brześciu Litewskim - w jego granicach pozostały tereny nad Krzną i Bugiem wchodzące w skład powiatu brzeskiego. Stan ten utrzymywał się aż do II rozbioru I Rzeczpospolitej, kiedy to Rosja zagarnęła prawobrzeżną część powiatu Brzeskiego wraz z Brześciem. W państwie polskim pozostała zachodnia, przedbużańska część powiatu z Terespolem, Neplami i Kobylanami. Weszła ona w skład utworzonego na sejmie w Grodnie województwa Podlaskiego.
Jesienią 1954 r. Sejm PRL uchwalił ustawę o reformie podziału administracyjnego wsi i powiatów. W miejsce dotychczasowych gmin utworzono o wiele większa liczbę mniejszych jednostek administracyjno- terytorialnych mniejszego rzędu - gromad. Na mocy tej ustawy Wojewódzka Rada Narodowa w Lublinie podjęła 5 października 1954 r. decyzje w sprawie nowego podziału powiatów na gromady, tworząc w powiecie bialskim w sumie 50 gromad (w miejsce dotychczasowych 20 gmin). Na terenach nad Krzną i Bugiem zaczęły funkcjonować nowe jednostki administracyjne - miasto Terespol i gromady: Błotków Duży, łobaczew Duży, Małaszewicze, Bohukały, Berezówka, Dobratycze. Później niektóre z gromad zlikwidowano.
Kolejna reforma administracyjna PRL z 1 stycznia 1973 r. przywróciła do życia gminy, o wiele większym obszarze niż przed 20 laty. W powiecie bialskim utworzono 11 gmin, w tym Terespol z obszaru dotychczasowych gromad:
 • Błotków Duży
 • wsi Krzyczew, Neple, Starzynka i Kuzawka z gromady Bohukały
 • wsi Małaszewicze Duże, Podolanka i Zastawek z gromady Małaszewicze.
Ponieważ w ośrodkach miejskich, liczących poniżej 5 tys. mieszkańców i nie będących siedzibami powiatów, utworzono połączone urzędy administracyjne dla miasta i gminy bezpośrednio do niego przylegającej, na mapie administracyjnej polski pojawił się nowy twór - Urząd Miasta i gminy w Terespolu.W ten sposób w granicach gminy Terespol, z siedzibą Miejsko- Gminnej Rady Narodowej i Urzędu Miasta i Gminy także w Terespolu, znalazły się następujące sołectwa:Błotków Duży, Bohukały, Koloniec, Dobratycze, Kobylany, Kołpin- Ogrodniki, Koroszczyn, Krzyczew, Kukuryki, Kuzawka, Lebiedziew, Lebiedziew Kolonia, Lechuty Duże, Lechuty Małe, Łęgi, Łobaczew Duży, Łobaczew Mały, Małaszewicze Duże, Małaszewicze Małe, Małaszewicze Stacja, Michałków, Michałków Kolonia, Murawiec, Neple, Podolanka, Samowicze, Starzynka, Zastawek, Żuki.W 1975 r. zlikwidowano powiaty, a duże województwa podzielono na mniejsze. Miasto- gmina Terespol znalazła się w granicach województwa bialskopodlaskiego. Ostatnia reforma administracyjna, z 1 stycznia 1999 r. zlikwidowała małe województwa, przywróciła duże i po 24 latach - także powiaty. Zniknęło z mapy Polski województwo bialskopodlaskie, pojawił się za to powiat bialski z siedzibą w Białej Podlaskiej. Jedną z 19 gmin tworzących ten powiat jest gmina Terespol.Tak więc po blisko 200 latach reorganizacji związanych z zaborami, wojnami, okupacjami i zmianami systemu politycznego w Polsce, wykrystalizował się układ administracyjny, którego trwałym elementem jest gmina Terespol - skrawek ziem nad Bugiem i Krzną, stanowiący w granicach dzisiejszej Polski ostatek ziem dawnego Wielkiego Księstwa Litewskiego i jego województwa brzesko - litewskiego.26 września 1991 roku Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie „w sprawie podziału lub połączenia niektórych miast i gmin, w których dotychczas działały wspólne organy oraz zmiany i ustalenia ich nazw i siedzib”. W § 1 rozporządzenia zapisano: „Dokonuje się podziału wspólnych organów działających w miastach i sąsiadujących z nimi gminach oraz ustala się nazwy gmin i siedziby ich władz, zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik nr 1 do rozporządzenia”. W załączniku tym wymieniono samodzielną gminę wiejską Terespol. Po reformie administracyjnej z 1 stycznia 1973 roku na mapie Polski pojawiła sięnowa jednostka administracyjna miasto i gmina Terespol. W takim kształcie miasto-gmina Terespol przetrwała do 1991 roku, najpierw w latach 1973-1975 w granicach województwa lubelskiego, a od 1 czerwca 1975 roku – w granicach nowoutworzonego województwa bialskopodlaskiego.
28 lutego 1992 roku odbyła się pierwsza historyczna sesja samodzielnej Rady Gminy Terespol. Głównym punktem programu obrad był wybór władz gminy. Przewodniczącym Rady Gminy zostałMieczysław Romaniuk, wówczas dyrektor Zespołu Szkół Kolejowych w Małaszewiczach, a wójtem gminy – Krzysztof Iwaniuk, dotychczasowy burmistrz miasta i gminy Terespol. Zarząd Gminy rozpoczął urzędowanie przy ul. Wojska Polskiego 47 w Terespolu, w przedwojennym budynku Zarządu Gminy Kobylany (w latach 1954-74 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Błotkowie).

AGROSTOP Sp. z o.o.

Firma Agrostop powstała w 1991 roku i działa nieprzerwanie do dnia dzisiejszego. Od 1999 roku posiada własny terminal przeładunkowy o powierzchni 12 ha położony w Kobylanach, gmina Terespol w pobliżu przejścia granicznego z Białorusią, który jest jednym z największych w okolicy.
Cały teren jest:
 • ogrodzony,
 • utwardzony,
 • oświetlony,
 • dozorowany.
Podstawowym przedmiotem działalności są kompleksowe usługi w zakresie przeładunku, odpraw celnych i spedycji kolejowej towarów z wagonów szerokich na wagony normalne lub samochody oraz z wagonów normalnych na wagony szerokie lub samochody.
Posiada wykwalifikowaną kadrę pracowników, która zapewni Państwu profesjonalną obsługę i zagwarantuje prawidłową realizację zleceń.
Rocznie nasza firma przeładowuje ponad 1 500 000 ton różnorodnych towarów.
Dodatkowo zajmuje się sprzedażą węgla.
Na terenie terminala znajduje się:
 • 2 stanowiska do przeładunku kontenerów (wydajność: 3 pociągi na dobę)
 • 2 elektroniczne wagi samochodowe 60 ton
 • 2 wagi wagonowe szerokotorowe i 3 wagi wagonowe normalnotorowe
 • stanowiska do przeładunku paliw
 • stanowiska do przeładunku gazu
 • stanowiska do przeładunku i granulacji parafiny

ZaVeloBrest


RTSB GmbH Rail Transportation Service Broker Oddział w Polsce


Kontakt